• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Keniaproject

Het Keniaproject, getiteld "Speak it Loud", is een gezamenlijk project van de zes wijkgemeenten binnen de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand, waaronder de Fonteinkerk.

Met deze toelichting willen we u informeren en uw steun steun vragen voor het project, dat wordt uitgevoerd door het Terry Child Support and Youth Resource Centre in Machakos in Kenia. Kern is om de problematiek van seksueel geweld en misbruik te verminderen, jongeren weerbaar te maken en te komen tot een meer gelijkwaardige omgang tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen.

Start per augustus 2019

 Leah Wambaya en Patriciah Nakumicha

Op de foto ziet u de twee leidende personen van Terry’s, Leah Wambaya voorzitter van het bestuur van Terry’s en Patriciah Nakumicha, directeur van Terry’s. Leah is ook pastor in de kerk op de compound van Terry’s. Leah is bij het vorige Keniaproject van toen nog de Salvator-en Messiaskerk te gast geweest.

Het project is afgelopen augustus formeel gestart voor een periode van drie jaar en wordt ondersteund door de zes PKN-kerken van Rotterdam-Noordrand. Deze samenwerking omvat:

  • een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het financieren van dit project, in totaal een bijdrage van € 90.000. Het grootste deel wordt gefinancierd uit legaten die onze gemeentes hebben ontvangen voor dit soort internationale, diaconale activiteiten. Daarnaast heeft elk van de kerken zich gecommitteerd om, naar vermogen, jaarlijks geld bij een te brengen;
  • een gezamenlijk project voor de jeugd van de 6 kerken met o.a. een bezoek van een groep jongeren aan Kenia. De financiering van het bezoek rust exclusief op de jeugd zelf en staat los van de verantwoordelijkheid voor genoemde bijdrage ad € 90.000;
  • een gezamenlijke organisatie van een bezoek van Leah en Patriciah in November aan Rotterdam-Noordrand. Dit bezoek biedt een unieke kans voor uitwisseling over het project met de gemeente en voorbereiding van het bezoek van de jeugd. Op het programma staan verder ook uitwisselingsbezoeken aan instanties in Rotterdam die zich met jongeren en gezinsproblematiek bezighouden. Ook dit onderdeel wordt gefinancierd uit diverse bronnen, los van de hoofdsom;
  • het beleggen van de programmatische ondersteuning en financiële verantwoording bij Kerk in Actie (het landelijke centrum van de PKN voor Zending- en Werelddiaconaat) dat zelf de kosten van deze ondersteuning draagt. Kerk In Actie is zeer enthousiast over het project, de wijze waarop het project tot stand is gekomen en de onderliggende samenwerking van de betrokken kerken. Dit is voor Kerk in Actie nieuw en Kerk in Actie heeft de wens uitgesproken het project als een voorbeeldproject op haar website te etaleren en te benutten voor fondsenwerving.

Wat gaat Terry’s doen middels het project?

Terry Child Support and Youth Resource Centre in Machakos onderneemt verschillende activiteiten, waaronder een tehuis voor momenteel 57 kinderen en jongeren die wees zijn, verwaarloosd of mishandeld of anderszins zijn verlaten (zie foto hieronder links: een groep kinderen krijgt de maaltijd in de keuken; daar was het tijdens een koude en regenachtige dag lekker warm). De kinderen worden liefdevol opgevangen en, zodra dit kan, teruggeplaatst bij familie. Naast residentiële opvang wordt ook ambulante hulp geboden wanneer kinderen in de problemen zijn, als bemiddeling in de thuis situatie kan helpen. Terry’s werkt hierbij samen met vrijwilligers op dorpsniveau, maar ook met scholen, kerken, politie, lokale rechters, gezondheidsinstellingen, etc.

in de (warme) keuken

voetbaltoernooi (1)

voetbaltoernooi (2)

Speak it Loud

Het project dat wij als PKN kerken van Noordrand steunen betreft het geven van voorlichting over huiselijk geweld en seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Dit is een groot probleem in Machakos District. Doelstelling is om deze problematiek te verminderen en jeugd weerbaar te maken door wat heet “gender transformatieve acties”, betere en gelijkwaardige omgang tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen.

De activiteiten die door dit project worden gefinancierd (en contractueel tussen KiA en Terry’s zijn vastgelegd) houden o.a. in:

  • via sport en spel jongeren werven en hen voorlichting geven, waarbij enkele jongeren als vrijwilliger worden getraind voor counselling aan jongeren bij hen in de buurt, (zie twee foto’s hierboven; genomen tijdens een voetbaltoernooi waarbij voorafgaand aan het toernooi voorlichting werd gegeven; de dag na het toernooi waren twee elftallen in de kerk en boden spontaan aan mee te werken aan voorlichting in de dorpen);
  • workshops voor volwassenen (zie foto hieronder). Het is essentieel om de problemen met volwassenen bespreekbaar te maken;
  • voorlichtingslessen op scholen in de buurt, soms gecombineerd met sponsorship voor onderwijs van kinderen van Terry’s.

workshop

voorlichting op school

Het project kent een goede projectomschrijving en gedetailleerde begroting die positief zijn beoordeeld door Kerk in Actie, wat voor de gezamenlijke PKN kerken garandeert, dat het project kwalitatief goed is.
Per kwartaal krijgen wij fotomateriaal en een kort verslag met impressies, die we via de websites van de betrokken kerken zullen delen.

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen