• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Nieuwsbrief Kenia-project

Nieuwsbrief van het Keniaproject (Speak it Loud, SIL, 2019-2022)
van de kerken van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand
(Jos Dusseljee, mei 2020)

Speak it Loud (SIL), Terry Child support and youth resource centre (Machakos, Kenia)

Inleiding
De zes kerken van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand van Rotterdam hebben gezamenlijk, met bemiddeling van Kerk in Actie, het SIL project geadopteerd met een bijdrage van € 30.000 per jaar voor een periode  van drie jaar. Het SIL project richt zich vooral op het welzijn van kwetsbare kinderen, die het slachtoffer zijn geworden van huiselijk of seksueel geweld. Dit is helaas een veel voorkomende praktijk in het Machakos District in het oosten van Kenia waar het project is gesitueerd. 

Terry’s heeft veel activiteiten. Zo biedt het zo’n 60 jonge kinderen, waarvoor er geen beschermde thuissituatie is, onderdak en toegang tot scholing. Het SIL project richt zich niet hierop maar primair op het voorkomen van die geweldsituaties in de gemeenschap. Dit wordt gedaan door voorlichting op scholen te geven, jongeren te trainen om hun leeftijdsgenoten bewust te maken van de problematiek, ziekenhuizen en gezondheidscentra te trainen in het herkennen van de problematiek, en idem de lokale rechtelijke macht en politie zodat zij juridische stappen kunnen zetten tegen de daders.

Bezoek aan Rotterdam
In november 2019 brachten Rev. Leah Ambwaya (oprichter van Terry’s) en Patriciah Nakumicha (directeur) een bezoek aan Rotterdam. Het bezoek bood veel mogelijkheden voor interactie en presentaties van het project. Er was ook veel interactie met de jeugd van de bij het project aangesloten kerken; de jongeren zijn van plan om in augustus het project te bezoeken en daar via sport en spel en tijdens bijv. toernooien de Keniaanse jongeren te bereiken en met hen te spreken over bovengenoemde problematiek.

Kerk in Actie
Het project ontvangt deskundige steun van Kerk in Actie (KiA). KiA keurt bijv. jaarplannen en rapportages goed, geeft vakdeskundig advies en onderhoudt de financiële relatie en beoordeelt de verantwoording van de uitgaven.
Mevr. Gonda de Haan is het aanspreekpunt bij Kerk in Actie. Zij heeft inmiddels tweemaal een bezoek gebracht aan het project, de laatste keer eind februari. In november vorig jaar bezocht ze tijdens het bezoek van Rev. Leah en Patriciah de Fonteinkerk. Van het  bezoek in februari  maakte Gonda een gedetailleerd verslag, waar we enkele delen overnemen.

Uit het reisverslag van Gonda de Haan
"In een vol dagprogramma werd een bezoek gebracht naar Kathiani Sub-County (een sub-district) waar op de plaatselijke politiepost een aparte unit is ingericht om kinderen (en vrouwen) die slachtoffer zijn van seksueel geweld op te vangen in een veilige omgeving zodat zij aangifte kunnen doen. De unit zal binnenkort worden geopend en worden bemenst door twee getrainde politie agenten. In een volgende nieuwsbrief zal worden verhaald hoe de unit wordt benut.
Een tweede bezoek betrof het Iveti Primary School, een school met veel problematiek. In samenwerking met een onderwijzer is er een kinderrechten club opgericht, waarbij verschillende leerlingen zijn betrokken en die andere kinderen bewust moeten van huiselijk en seksueel geweld, ter voorkoming ervan of anderszins om het aan te geven.
Een derde bezoek betrof een bijeenkomst met het team op de compound van Terry’s. Er werd gesproken over de trainingen die aan jongeren is gegeven, over het lobbywerk rondom de problematiek, het oprichten van diverse comités, de samenwerking met politie en de rechtelijke macht, over de rapportages, over activiteiten en de financiën.”

Gonda was tevreden over het project en de energie die het team laat zien. Ze kon het team met advies ondersteunen die relevant zijn om het mogelijk maken de ambitieuze doelstellingen. De leiding van SIL waardeert de ondersteuning door Gonda.

Corona
En toen kwam in maart dit jaar de uitbraak van Corona. Ook al is het aantal besmettingen tot nu toe relatief laag, er is zonder meer ook sprake van een stijgende curve van besmetting. Dit bracht  de overheid tot het nemen van stringente maatregelen, vergelijkbaar met die in Nederland.
Alle programma’s van Terry’s worden door de Corona epidemie geraakt. Allereerst zijn de kinderen en enkele begeleiders in vrijwillige quarantaine gegaan. Er moesten maatregelen zoals voorzieningen voor desinfectie en handen wassen, mondkapjes, e.d. worden gekocht.
Alle activiteiten die op de gemeenschap zijn gericht, inclusief die van SIL, moesten worden stopgezet of omgevormd, omdat het niet is toegestaan om sportactiviteiten of andere bijeenkomsten te organiseren. De politie ziet hier streng op toe. Bovendien is het lastig om vervoer te krijgen; publiek transport is stilgelegd en individuele taxi’s zijn te duur.

Het SIL projectteam heeft haar situatie geëvalueerd en heeft op basis daarvan nieuwe plannen en bijbehorende budgetten opgesteld en deze aan KiA verzonden. De bijgestelde plannen voorzien in
- het organiseren van bewustwording binnen Terry’s en de directe omgeving over Corona,
- het bevorderen van strikte hygiëne,
- het in kaart brengen van de grootste noden wat betreft voedselzekerheid en noodpakketten aanbieden en
- jongeren stimuleren om mondkapjes te maken.

Een van de kernactiviteiten, namelijk monitoren en reageren op incidenten met huiselijk geweld zal koste wat kost doorgezet worden. De onderliggende reden is dat in situaties van stress door de ziekte of (door gevolgen ervan zoals) werkloosheid en de sluiting van scholen er doorgaans een stijging is van huiselijk en seksueel geweld. Het project tracht dergelijke situaties zo goed mogelijk te adresseren. KiA heeft de voorstellen geanalyseerd en ze toegekend.

Uitstel reis jongeren
Een van de belangrijke activiteiten rondom het SIL project is een bezoek van jongeren van de betrokken kerken aan het SIL project om op locatie gedurende zo’n twee weken activiteiten te ondernemen met de staf en de kinderen van Terry’s. De jeugd heeft een jaar lang activiteiten ondernomen om hun reis naar Kenia te bekostigen.
Het bezoek aan Terry’s was oorspronkelijk eind juli begin augustus (2020) gepland. Maar helaas hebben ze moeten besluiten de reis tot nader order uit te stellen. Door de Corona zijn de meeste vluchten naar Kenia geannuleerd en het is niet te voorspellen hoe snel in de situatie zal verbeteren. Kenia hanteert voor onbepaalde tijd strenge toegangscriteria voor buitenlanders, de bewegingsvrijheid is minimaal en events zoals sporttoernooien zijn niet toegestaan. Helaas dus overmacht. We leven met de jeugd mee en uiteraard vooral met Terry’s die met beleid en inzet het centrum Corona vrij probeert te houden.

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen