• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

vacature Koster

De Fonteinkerk zoekt een Parttime koster (0,5FTE)

Die samen met de assistent koster de Fonteinkerk optimaal laat functioneren voor onze gemeente en overige activiteiten.

Wijkgemeente Fonteinkerk
Terbregselaan 3   Rotterdam

reacties: wijkraad@fonteinkerk.nl

Met ingang van 1 januari 2020 is er in de Fonteinkerk een vacature voor een koster met een aanstelling van 0,5 FTE.

De koster zal samen met de assistent koster er zorg voor dragen dat de Fonteinkerk optimaal functioneert voor de activiteiten van de wijkgemeente en alle andere activiteiten die er in het gebouw plaatsvinden.

Een sollicitatie met CV kan gestuurd worden aan: wijkraad@fonteinkerk.nl
Salariëring vindt plaats volgens de CAO van de Protestantse kerk in Nederland.

Functieomschrijving koster

De koster is enthousiast en betrokken lid van een christelijke kerk en heeft een verbindende rol bij de geloofsgemeenschap en andere bezoekers van het kerkgebouw.

De koster beheerst de Nederlandse taal .

De werkzaamheden worden uitgeoefend binnen het kerkgebouw met nevenruimten en de tuin. Hier vinden activiteiten plaats die al dan niet betrekking hebben op de kerkelijke gemeente. De koster brengt het kerkgebouw en de zalen in gereedheid voor de verschillende activiteiten.

De koster verricht schoonmaakwerkzaamheden, klein onderhoud en bedient de apparatuur, voor zover van toepassing in afstemming en goed overleg met de assistent-koster.

De koster werkt in de regel op zondagochtend, en is binnen redelijke grenzen bereid desgevraagd werkzaamheden te verrichten in weekend en avond ten behoeve van activiteiten in de kerk. De extra gewerkte tijd wordt gecompenseerd binnen de aanstelling.

Specifieke taken:

 In gereedheid brengen van het kerkgebouw, kerkzaal en nevenruimten

 1. tijdig openen en afsluiten van het gebouw
 2. tijdig gereedmaken van kerkelijke ruimten voor samenkomsten van de gemeenten en bij rouw- en trouwdiensten
 3. gereedmaken van zalen voor gebruikers van de kerk conform de gemaakte afspraken
 4. behulpzaam zijn voor bezoekers
 5. verlenen van eerste hulp bij calamiteiten

 Verrichten van schoonmaakwerkzaamheden

 1. schoonmaken en schoonhouden van het kerkgebouw en bijbehorende terreinen
 2. bedienen van de schoonmaakapparatuur
 3. zorgen voor de voorraad schoonmaakartikelen in overleg met de werkgever

Onderhouden, bedienen en controleren van de diverse apparatuur

 1. alle keukenapparatuur
 2. verwarmings- en ventilatie-installatie
 3. kopieer- en printapparatuur, audiovisuele apparatuur t.b.v. presentaties
 4. zorgdragen voor klein onderhoud aan het kerkgebouw en de daarbij behorende technische installaties in overleg met de werkgever
 5. coördineren en maken van afspraken over het door derden te verrichten onderhoudswerk in overleg met de werkgever

Fungeren als aanspreekpunt Arbo-zaken voor de werkgever

 1. signaleren van knelpunten en attenderen op risicovolle situaties in het kerkgebouw en nevenruimten
 2. assisteren bij de risico-inventarisatie en -evaluatie in het kader van de Arbowetgeving

 Verrichten van diverse overige werkzaamheden

 1. fungeren als gastheer/gastvrouw
 2. toezicht houden op nakomen van afspraken en regelingen voor het gebruik van het kerkgebouw door derden (waaronder huurders), zoals samengevat in het beheerdocument en/of anderszins overeengekomen.
 3. beheren van de agenda met betrekking tot het gebruik van de diverse ruimten
 4. samenwerken met- en leiding geven aan vrijwilligers
 5. verstrekken van thee, koffie en andere dranken tijdens bijeenkomsten en vergaderingen
 6. zorgdragen voor voldoende voorraad van koffie, thee e.d.
 7. voeren van een administratie in verband met de verstrekking van consumpties
 8. zorgen dat wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van hygiëne van de keuken
 9. adviseren van de werkgever over het te voeren exploitatiebeleid
 10. onderhouden van de tuin

 Speelruimte

 1. de koster is verantwoording verschuldigd aan de wijkraad van kerkrentmeesters over de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden
 2. de koster fungeert als contactpersoon voor belangstellenden met een huurvraag en verstrekt informatie; beslissingen omtrent zaalverhuur alleen na overleg met- en akkoord door de verantwoordelijke kerkrentmeester. Voorwaarden en tarieven worden vastgesteld door de wijkraad van kerkrentmeesters
 3. de koster blijft binnen door de werkgever aangegeven kaders voor het uitbesteden van klein onderhoud en afspraken over de inkoop

 Kennis en vaardigheid. De koster beschikt over

 1. goede communicatieve eigenschappen
 2. vaktechnische kennis als boven omschreven
 3. basiskennis van EHBO en bedrijfshulpverlening
 4. kennis van de aanwezige blusmiddelen en alarminstallaties

Contacten. De koster onderhoudt contacten met

 1. bezoekers en gebruikers/huurders van de zalen
 2. leveranciers van goederen en diensten
 3. contactpersonen uit de wijkraad van kerkrentmeesters
 4. de predikanten

 

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen